Missie

Missie van de coöperatie

Uittreksel uit de statuten van de coöperatieve vennootschap Socios Standard, artikel 5, maatschappelijk oogmerk :

De vennootschap heeft tot intern en extern maatschappelijk oogmerk de inspraak te bevorderen van de supporters van de voetbalclub Royal Standard de Liège (stamnummer 16 bij de KBVB) met betrekking tot de belangrijke beslissingen betreffende het beleid, de identiteit en de toekomst van de club. Meer precies stelt de vennootschap zich tot doel om op korte of middellange termijn de supporters van de club toegang te verlenen tot het kapitaal van de NV Royal Standard de Liège, dit ten einde er hun stem te laten horen

De vennootschap heeft tevens als maatschappelijke oogmerken: de promotie van het voetbal en de sport in het algemeen, de toegang tot het voetbal, en meer algemeen ‘sport voor allen’.

De vennootschap heeft niet als hoofddoel zijn vennoten een indirect vermogensvoordeel en/of -winst te verschaffen.

Wanneer de vennootschap aan de vennoten een beperkte rechtstreekse vermogenswinst verschaft, mag de winst die onder hen wordt verdeeld, de rentevoet niet overschrijden zoals die door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende de instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, wordt bepaald, en dit toegepast op het bedrag van de door de vennoot effectief volgestorte aandelen.

Elk jaar brengt de Raad van Bestuur apart verslag uit over de wijze waarop de vennootschap er op heeft toegezien het doel te verwezenlijken dat zij zich gesteld heeft.

Dit bijzonder rapport dient met name vast te stellen dat de uitgaven met betrekking tot de investeringen, de werkingskosten en de bezoldigingen dusdanig ingericht zijn dat de effectieve realisering van het maatschappelijk doel van de vennootschap bevoorrecht nagestreefd wordt. Dit bijzonder rapport wordt geïntegreerd in het jaarverslag.De vertegenwoordigers van de cvba-so binnen de NV Standard de Liège zullen door de Algemene Vergadering gekozen worden en zullen vier keer per jaar verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur van de coöperatie. .